Naše riešenia a služby

Každé riešenie prispôsobujeme potrebám organizácie a okolnostiam zmeny. Môžete si vybrať ľubovoľnú kombináciu služieb.

Sprevádzanie projektom zmeny

Komplexná podpora klienta počas celého projektu zmeny alebo jeho časti (od prípravy a spustenia zmeny, cez tréningy, facilitovanie jednotlivých implementačných fáz, pomoc s riadením rezistencie, monitoring, návrh korektívnych krokov až po ukotvenie zmeny) 

Naštartovanie zmeny

Definovanie obsahu, rozsahu a cieľov zmeny v spolupráci so sponzorom, identifikácia kľúčových kompetencií a nominácia členov tímu zmeny, tvorba vízie a stratégie zmeny, analýza pripravenosti organizácie na zmenu, identifikácia príležitostí a rizík 

Príprava tímu zmeny

Získanie vybraných zamestnancov pre projekt zmeny, zostavenie tímu zmeny, užšie rozdelenie rolí a kompetencií, tréning a príprava členov tímu pre výkon ich rolí, nastavenie systému spolupráce a komunikácie, zladenie so sponzorom, PMO a pod. 

Tvorba plánu zmeny a plánu komunikácie

Analýza stakeholderov, rozpracovanie stratégie zmeny do konkrétnych realizačných a komunikačných krokov, príprava komunikačného plánu s harmonogramom aktivít, nástrojov a kanálov 

Diagnostika bariér zmeny a riadenie rezistencie

Analýza príčin stagnácie projektu, návrh korektívnych opatrení, tréning manažérov v oblasti riadenia rezistencie, podpora pri riešení konkrétnych prípadov rezistencie, implementácia nástrojov získavania spätnej väzby 

Ukotvenie/udržanie zmeny

Ukotvenie nových foriem správania v organizácii, návrh konkrétnych opatrení pre podporu udržania zmeny v organizácii (procesné a systémové opatrenia, vyhodnotenie zmeny, komunikácia) 

Workshopy, tréningy, školenia, facilitácia

Realizácia tréningov zameraných na získanie vedomostí a zručností z oblasti riadenia zmien a riadenia rezistencie, facilitovanie riešiteľských workshopov v rámci projektu zmeny (tvorba vízie zmeny, analýza stakeholderov, tvorba plánu zmeny, tvorba komunikačnej stratégie, stakeholder management, analýza bariér zmeny a pod.) 

Príprava komunikačných materiálov

Tvorba textov, článkov, publikácií, úprava textov do profesionálnej podoby, príprava komunikačných plánov, poradenstvo ku komunikácii vybranej témy v organizácii, tvorba textovo-vizuálnych a audio-vizuálnych výstupov (bannerov, plagátov, videí a ďalších materiálov podľa potreby)

Nastavenie internej komunikácie

Nastavenie efektívneho systému komunikácie (komunikačných kanálov, rutín, kompetencií, pravidiel, kódexu), vypracovanie komunikačnej stratégie, realizácia komunikačného auditu, poradenstvo v oblasti internej komunikácie 

Realizácia a analýza organizačných prieskumov

Príprava, dizajnovanie, realizácia a vyhodnotenie širokej škály interných prieskumov v organizácii (dotazníky, individuálne a skupinové rozhovory, pozorovanie). Príprava a spracovanie pravidelných prieskumov typu "Engagement survey" a "Health-check" vrátane štatistických analýz. Pomoc s výberom najvhodnejšej metódy/kombinácie metód s ohľadom na predmet výskumu, štruktúru organizácie, cieľovú skupinu a pod.

Nastavenie systému práce so spätnou väzbou v organizácii

Vytvorenie alebo doplnenie systému získavania spätnej väzby od zamestnancov a následnej práce s ňou s cieľom porozumieť názorom, potrebám zamestnancov a ich prípadným zmenám v čase, podporiť obojsmerný dialóg a zvýšiť zapojenie/ angažovanosť pracovníkov. Nastavenie spôsobu práce so získanými údajmi v organizácii od analýzy až po implementáciu výstupov do organizačnej praxe

Individuálne konzultácie a strategické poradenstvo

Konzultácie a poradenstvo v oblasti riadenia zmien, internej komunikácie a organizačných prieskumov